toolbox

chrono
Login

NAME

chrono - Chronometer

SYNOPSIS

chrono

DESCRIPTION

chrono is a simple chronometer for the terminal.

AUTHOR

Gerome Fournier <jef@foutaise.org>.